Groene karakter & dorpsgevoel – de laatste inzendingen

Groene karakter & dorpsgevoel

Groene zone zonder overlast

Eddy De Ridder 30/04/2018

‘Dries Korte Linden’ (zoals vermeld in art.15 van het ontwerp van RUP, projectzone 5). Dit is een belangrijke groene zone in onze buurt met veel potentieel.

Spijtig genoeg is een deel van deze zone (hoek Liersebaan en Korte Lindenstraat) verworden tot een schandplekje, wildparkeren, exoten (beplanting), openlijk drugsgebruik, …

Mijn idee:

Kleine ingrepen kunnen veel ten goede wijzigen: bv, parkeerverbod op de groene ruimte, verwijderen exoten langs electrakabine, aanplanten van een haagje, …

Naar de toekomst toe kan het bestuur, in overleg met de buurt, hier bv. een levendige buurtontmoetingsplaats realiseren.

Wat wij ervan vinden?

Uw suggestie om een buurontmoetingsplek op de voorgestelde locatie te organiseren nemen we graag op in de concrete actiepunten. U zal in ons programma kunnen terugvinden dat we in elke wijk een buurtterrein willen voorzien.

In ieder geval moeten we extra aandacht besteden aan ons openbaar domein. We krijgen zeer veel klachten binnen dat onze gemeente er op sommige plekken echt niet (meer) mooi bijligt. Dat moet anders. Bermen, perkjes, voetpaden en fietspaden moeten er piekfijn bijliggen. Open Vld wil tevens een groene huisstijl implementeren, zodat we echt trots kunnen zijn als we door ons dorp rijden.

Kloppend hart van het dorp Sint Wijbrecht

Eddy De Ridder 30/04/2018

De St Wijbrecht site dreigt een zoveelste woonblok te worden (cf gemeentehuis)

mijn idee:

Werf 44 en St Wijbrecht als kloppend hart van de gemeente.

Samen met de nieuwe eigenaar DCA werken naar een kloppend hart van de gemeente,

de site kan veel meer zijn dat weer een woonblok.

Wat vinden wij ervan?

De gronden werden aangekocht door een private ontwikkelaar. We zijn het met u eens dat de gronden een strategisch zeer belangrijke locatie betreft. We willen met de private ontwikkelaar in gesprek gaan zodat een project wordt gerealiseerd dat ook een meerwaarde voor de gemeenschap kan betekenen.

Rijkswachtkazerne behouden

Eddy De Ridder 30/04/2018

Vele jaren bewuste leegstand van het gebouw maakt het een gemakkelijke prooi voor afbraak. De Wonderwijzer wil de rijkswachtkazerne afbreken en er een turnzaal in de plaats zetten. Weeral is er een Landmark in ons dorp bedreigd.

De voormalige rijkswachtkazerne is één van de oudste publieke gebouwen in onze gemeente. Dit maakt dat de rijkswachtkazerne cultureel, sociaal en landschappelijk ingebed is in de dorpsgemeenschap van onze gemeente.

Met het verdwijnen van de rijkswachtkazerne zal er eveneens een groot stuk van de dorpsgeschiedenis verdwijnen.

Mijn idee:

Durf de bevolking betrekken bij een toekomstgerichte uitbouw van de rijkswachtsite, daar is ruimte voor sociale woningen…

Wat vinden wij ervan?

Voor Open Vld moet de Rijkswachtkazerne behouden blijven. Open Vld hecht sterk belang aan erfgoedwaarde van gebouwen of landschappen. Geen sloop van de Rijkswachtkazerne als het aan ons ligt.

Rustige gemeente

Peter Eckert (12/05/2018)

Mensen die in Schilde gaan wonen, zijn vooral op zoek naar groen en rust. Er zijn nochtans tal van bedreigingen die op de loer liggen : bouwpromotoren die projecten willen realiseren die niet thuishoren in een gemeente als Schilde, plannen voor industriële ontwikkeling die de natuur in en rond Schilde bedreigen etc. Schildenaren verwachten dat lokale politici hier

samen met andere overheden weerwerk tegen bieden.

Mijn idee:

Net als vele Schildenaren hecht ik veel belang aan het behoud van de bestaande natuur en aan het te baat nemen van mogelijkheden tot uitbreiding of verbinding. Doorheen Schilde en andere gemeenten uit de Voorkempen loopt het langste (maar liefst 33km) beschermde landschap van Vlaanderen dat op haar beurt in verbinding staat met tal van andere

natuurgebieden. Ik hoop en verwacht dat de lokale overheid samen met andere overheden alles in het werk zal stellen om dit unieke natuurverbindingsgebied te te vrijwaren en nog meer tot haar recht te laten komen. Concreet maak ik me zorgen over de plannen op de Keer in Ranst en over de plannen in de Zwaaikom aan het Albertkanaal, omdat dergelijke

plannen een zware hypotheek leggen op de mogelijkheden om bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden, omdat het qua verkeersafwikkeling één grote ramp zou worden en omdat men naar recreatie toe heel wat interessantere dingen zou kunnen doen met die gebieden.

Wat wij ervan vinden?

Eén van de belangrijkste eigenschappen van onze gemeente is haar groene karakter. Schilde – ’s-Gravenwezel vormt een groene muur tegen Antwerpen en dat moeten we bewaken.

Dossiers zoals de Zetten, Hof ter Linden, Picardiëbos, De Keer, … volgen wij dan ook van kortbij op. Recent nog werd door onze partij in de gemeenteraad voorgesteld om het Picardiëbos aan te kopen van het OCMW van Antwerpen. Het OCMW van Antwerpen is eigenaar en wil het bos nu gedeeltelijk verkavelen en verkopen. Het betreffende bos is echter zeer belangrijk voor de omgeving. Het bos verbindt écht de buurt. We hebben er in de gemeenteraad een prioriteit van gemaakt het bos te beschermen.

Zoals u waarschijnlijk heeft kunnen lezen in ons programma hebben wij duidelijke actiepunten opgenomen om onze natuur te bewaren en versterken. Reeds zes jaar geleden hebben wij voorgesteld om een Natuurplan te maken met als doel onze natuur te versterken en te verbinden. Jammer genoeg hebben CD&V en NVA ons voorstel niet over genomen. We zouden dit graag de komende zes jaar wél realiseren. In ieder geval zal onze partij steeds het behoud van groen hoog in het vaandel dragen. U kan dus op ons rekenen.

Werkbeperkingen in residentiële wijken

29/05/2018

Altijd gaan de verbouwingen, renovaties en de nieuwbouw en het machinaal onderhoud maar door. Vanaf 7 uur in de morgen tot soms 9 uur in de avond. Zware grondmachines worden aan de randen van de nacht gehaald en gebracht om file op de Ring van Antwerpen te vermijden. Tijdens de werken vervoeren lage BTW agro trucks zware materialen en

blokkeren wegen en straten en rijden de bermen aan pap. In de weekenden en de vakanties gaan de eigenaren zelf met hun hobby aan het werk, tuinieren, schuren, timmeren, maaien, etc etc. De Residentiële wijk is soms gelijk aan een industrieterrein.

Werken geven steeds enige vorm van overlast. Uiteraard dient deze overlast binnen de perken van het aanvaardbare te blijven. Niet alleen naar geluidsoverlast, maar ook naar herstel van het openbaar domein nadien.

Mijn idee:

Strenge beperkingen op werkuren in residentiële wijken. Niet voor 08:30 en niet na 19:00 uur. Niet in de weekenden. Niet professioneel, niet privé. Respect voor weekenden en feestdagen.

Wat wij ervan vinden?

We willen er sterk over waken dat iedereen rustig genot kan hebben van zijn woonomgeving. Er dient toezicht te worden gehouden op het respecteren van de wettelijke uren waarbinnen mag worden gewerkt. Naar aanleiding van uw suggestie zullen wij onderzoeken of een bijkomend afsprakenkader noodzakelijk is.

Grachten, waterhuishouding en veiligheid in parkgebied

Alain Deketaelere (22/06/2018) 

Hier en daar wordt door de gemeente Schilde voor een goede regen- en grondwaterhuishouding gezorgd met – of tegenzin van bewoners aldaar.

Een geslaagd initiatief. Het gegeven van het probleem strekt zich vanaf De Pont. Hierna begint de Rode dreef haar eigen leven tot aan de grens van Wijnegem.

De gemeente Schilde houdt van hoge verkeerplateaus en blijkbaar van een onderwatergebied op de baan van de Rode Dreef.

Bijna heel het jaar door staat het wegdek de Rode dreef onderwater na hevige buien, slechte weersomstandigheden in alle seizoenen enz… omdat het regenwater niet in de brede zachte berm kan indringen. Deze worden dan uiteraard ook drassig.  In de winter bevriest het water vlugger op het betonnen wegdek met slipgevaar voor wandelaars, fietsers en automobilisten.

Mijn idee:

Graag zie ik de waterhuishouding van de Rode dreef voorzien aan weerskanten van de rijbaan van grachten voor het opvangen van het regenwater.

Ik ben geen expert. misschien kan het regenwater eventueel opvangen worden zodat het water op een of andere wijze terecht komt in het waterbekken van Schildepark..

Het nieuwe zicht in de Rode Dreef in het verlengde van De Pont wordt dat even landelijk als op vele andere plaatsen in de gemeente. Ik kijk er al 40 jaar naar uit.

Wat wij ervan vinden?

Waterhuishouding in onze gemeente is een zeer belangrijk item. De recente hevige wolkbreuk vestigt nog maar eens onze aandacht op de noodzaak om blijvend te investeren in een goede waterhuishouding.

Uw melding betreft een heel concrete situatie, waar wij heel graag samen met experten met aan de slag gaan. U zal trouwens in ons partijprogramma kunnen lezen dat wij zeer sterk inzetten het beschermen en versterken van het groene karakter van onze gemeente.

Hondenbos

Steven Jacobs (01/10/2018)

Schilde heeft op dit moment geen enkele plek voor onze talrijke honden om vrij te lopen

Mijn idee:

Een hondenweide lijkt waarschijnlijk de meest voor de hand liggende oplossing maar het kan ook anders en goedkoper. Mocht er een gedoogbeleid komen om in een aantal geselecteerde stukken bos op afgesproken en geafficheerde tijdstippen onze honden vrij te laten lopen dan kost dit bijna niets. Op deze manier weten dan ook de mensen die liever

geen loslopende honden tegenkomen in het bos dat ze dat stukje bos op dat moment beter vermijden. Uiteraard blijft elke hondeneigenaar verantwoordelijk voor de veiligheid en het proper houden van het bos. De enigste investering zou dan zijn om borden te plaatsen met informatie hieromtrent en graag ook extra vuilbakken.

Wat vinden wij ervan?

Dit is een zeer interessant voorstel. Open Vld wil extra inzetten op dierenwelzijn. De vraag naar een hondenweide is inderdaad groot en oplossingen daarvoor worden volop gezocht. Uw suggestie is zeer waardevol en kan als eenvoudige aanvulling of alternatief worden voorzien. Of dat dat binnen bepaalde uren dient te zijn, dan wel een afzonderlijk deel van een bos dient verder te worden bekeken. Evenwel het principe van een hondenbos is zeker een waardevolle suggestie waarmee we aan de slag gaan.

Recent nog werd door onze partij in de gemeenteraad voorgesteld om het Picardiëbos aan te kopen van het OCMW van Antwerpen. Het OCMW van Antwerpen is eigenaar en wil het bos nu gedeeltelijk verkavelen en verkopen. Het betreffende bos is echter zeer belangrijk voor de omgeving. Het bos verbindt écht de buurt. We hebben er in de gemeenteraad een prioriteit van gemaakt het bos te beschermen. Het betreft een bos van +/- 8ha. Mogelijks kan in dit bos een gedeelte worden voorzien als ‘hondenbos’, zonder dat dat afbreuk dient te doen van de andere mensen die van het bos genieten.

Fuiven voor +16

16/09/2018

In de jaren 80 waren er in ‘s Gravenwezel dorp waar ik als kind en tiener woonde weinig mogelijkheden tot feesten in het dorp voor kinderen die niet deelnamen aan de jeugdbeweging (lees: Chiro). Dus trok ik naar de toen veel hippere stad met mijn zus. Sinds 2007 woon ik opnieuw in de gemeente. Ik woon al 4 jaren met mijn twee jonge tieners in het centrum van Schilde. Binnenkort kan de oudste ook voor het eerst gaan feesten. Het lijkt er op dat de Chiro zowat het monopolie heeft op “openbare” fuiven voor 16-jarigen in de brede regio of heb ik het totaal mis? Is er sinds de jaren 80 echt wel iets veranderd? Moeten we het gewoon individueel in de privésfeer organiseren of in het kleine zaaltje van het jeugdcentrum?

Mijn idee:

Op regelmatige basis in het cultureel centrum of ander gebouw (?) een feest voor -16+ / -18 jarigen georganiseerd door jeugddienst schilde. Opbrengst naar goed doel of naar organisatie van volgende fuif. Veilig feesten met leeftijdgenoten.

Wat wij ervan vinden?

We delen uw mening. Onze jongeren moeten in Schilde – ’s-Gravenwezel veilig kunnen uitgaan.

Samen met jong Vld werd een actieplan uitgestippeld om te “investeren in de toekomst”. U vindt de belangrijkste punten ervan in ons programma. U zal o.m. lezen dat we de verenigingen bijkomend willen ondersteunen in de organisatie van hun evenementen door o.m. de uitleendienst op te waarderen, het evenementenloket gebruiksvriendelijker te maken, tussenkomsten te voorzien bij het huren van tenten en fuifmateriaal.

Een fuif georganiseerd door de jeugddienst en jeugdraad is lange tijd geprobeerd, maar jammer genoeg doodgebloed. We willen maximaal het vrije initiatief ondersteunen en jongeren begeleiden waar mogelijk.

Parking sporthal

Cecile Vanderschaeve (20/06/2018)

Blijkbaar voldoet de sporthal aan KA Vennebos niet meer aan de eisen van de sportende Schildenaren.
Dat kan.

Dan is er nood aan een nieuwe sporthal?
Dat kan.

Moet daarvoor een Ha bos, waar zich al jaren spontaan een ecosysteem ontwikkelde, gerooid worden?
Liever niet. Er zijn alternatieven!

Heeft een sporthal nood aan een parking voor 122 wagens? Neen, zelfs niet aan een parking voor 100 wagens!

Sportende Schildenaren komen te voet of met de fiets sporten…

Is ‘bomen aanplanten’ op de parking een waardige compensatie voor het gerooide bos?
Absoluut niet. Dat is wel heel kort door de bocht …

Mijn idee:

Zoek een andere locatie voor de sporthal, beter nog: breek eerst de oude af en bouw daar een nieuwe sporthal. Maak de parking zo klein mogelijk zodat de impact op het Vennebos zo klein mogelijk is. Of maak de parking ondergronds…

Wat wij ervan vinden?

Open Vld is sterk voorstander van de bouw van een sporthal. In onze gemeente is een sterk tekort aan sportinfrastructuur. Deze legislatuur werden de plannen voor de sporthal aan de site Vennebos verder vorm gegeven.  Het is onze overtuiging dat door goede inspraak en participatie van alle actoren een sporthal kan worden gerealiseerd, dat ook gedragen wordt door de buurt.

No Comments

Post A Comment